Design Essentials Natural Hair Academy Suriname

Inschrijvingsformulier Basisopleiding Natural Hairstylist

Paramaribo – Poseidonstraat 63|(597) 8567021| Naturalhairacademy@designessentials.nl

Instructies: Neem het inschrijvingsformulier zorgvuldig door en vul het volledig in. Lees ook de Algemene voorwaarden en praktische informatie helemaal en goed door. Vink aan voor akkoord. Indien er onduidelijkheden zijn en/of je problemen ondervindt met het invullen van dit inschrijvingsformulier, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer. Je wordt vervolgens doorgeleid naar de Check Out. Betaal het inschrijvingsgeld a USD 175 of USD 185 via een van de online betaalopties. Na ontvangst van je formulier en betaling, wordt er contact met je opgenomen voor een intakegesprek. Er wordt dan onder andere gekeken of je geschikt bent voor deze opleiding.

STUDENTEN INFORMATIE

PERSOONLIJKE GEGEVENS
*Gaarne invullen zoals
je dat op het certificaat wilt

Praktische informatie Opleiding Design Essentials Natural Hair Academy Suriname (DENHAS)

Basisopleiding Design Essentials Natural Hair Stylist Suriname

Vooropleiding: Minimaal VOJ niveau.

Beheersing Nederlandse en basis Engelse taal vereist

Minimum leeftijd 16 jaar

Duur: Basisopleiding 3 maanden.  (Daarna optioneel 2 maanden de tijd voor stage. Stage lopen is niet verplicht, maar wel aanbevolen om het geleerde in de echte praktijk te oefenen).

Tijdsinvestering per week: 20-24 uur. De theorielessen zijn op de maandag en woensdag van 18.00-20.00 uur. De praktijklessen zijn op de maandag en woensdag van 17.00-21.00 uur. Daarnaast thuisstudie met opdrachten. 

Leslocatie: Paramaribo 

Startdatum basisopleiding: klassikaal 1 November 2022 (onder voorbehoud). De opleiding kan pas van start gaan wanneer het minimum aantal inschrijvingen (3) is bereikt.

De basisopleiding kan ook privé gevolgd worden. De startdatum wordt dan in onderling overleg bepaald.

Opleidingsgeld: Basisopleiding: klassikaal $1750,- . Privé $1850. Betaling is ook mogelijk in de tegenwaarde in SRD, tegen de huidige dagkoers ( mogelijk in termijnen). Opleidingsgeld is inclusief inschrijfgeld, Materialen-pakket twv $235, Toolkit t.w.v. $620,- , Leermagazines, Hand-outs en examengeld.

Materialen-pakket: $235,- (inbegrepen in opleidingsgeld)

Tool-pakket: $620,- (inbegrepen in opleidingsgeld)

Aanmelden & Toelatingsgesprek

Aanmelden voor de opleiding kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen op https://www.designessentials.nl/inschrijvingsformulierbnh

Na je aanmelding is er een toelatingsgesprek waarin onder meer wordt gekeken of jij geschikt bent voor de opleiding.

Onze docenten

Naast onze reguliere docenten zijn er ook gastdocenten die jou de kneepjes van zijn of haar specialiteit bijbrengen. 

Examen

De basisopleiding bestaat uit 4 modules, welke worden afgesloten met een theorie-examen en/of, waar van toepassing, een praktijkexamen. De examens moeten met een voldoende (5.5) worden behaald alvorens door te kunnen stromen naar de volgende module. Daarnaast zijn er ook tussentijdse opdrachten. Je ontvangt een certificaat, als bewijs dat jij een module hebt afgerond en een diploma als bewijs dat je de basis opleiding hebt afgerond. Na ook de vervolgopleiding te hebben voldaan ontvang je het diploma Design Essentials Natural Hair Stylist.

Je dient zelf zorg te dragen voor je modellen tijdens de opleiding en het examen. Een stage is niet verplicht, maar we kunnen je wel bijstaan bij het vinden van een geschikte plek.

Herkansing

Bij het niet komen opdagen of niet behalen van een voldoende voor een theorie- of praktijktoets of voor een theorie- of praktijkexamen heb je recht op 1 herkansing, waarbij er $99,- examengeld in rekening wordt gebracht. 

Betaling

Het volledige opleidingsgeld incl. de kosten van het materialen-pakket en het tool-pakket dienen uiterlijk 4 weken voor start van de opleiding binnen te zijn. Het is mogelijk om het opleidingsgeld in maandelijkse termijnen (juni, juli, augustus en september 2022) te voldoen. Het materialen-pakket en het tool-pakket zijn inbegrepen in het opleidingsgeld.

Termijnen voor de klassikale les zijn: bij aanmelding $175,- voorschot. Daarna: $399,- per maand.

Termijnen voor de privé les zijn: bij aanmelding $185,- voorschot. Daarna: in onderling overleg.

Notabene: we zijn een particuliere opleiding. Je kunt ervoor kiezen een persoonlijke lening bij een financiële instelling af te sluiten voor het in een keer voldoen van de betaling. Neem contact met ons op voor meer info hieromtrent.

Algemene voorwaarden Design Essentials Natural Hair Academy Suriname (DENHAS)

Bij een inschrijving voor een opleiding, cursus of workshop van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname verklaar jij akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Design Essentials Natural Hair Academy Suriname: Het opleidingsinstituut

Opleiding: vorm van onderwijs als dienst aangeboden door de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname

Student: Degene die bij de Natural Hair Academy een opleiding volgt

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname en de student en hebben betrekking op alle cursussen, workshops, trainingen, opleidingen en vervolgopleidingen. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal. Ook wanneer inschrijving geschiedt door een gevolmachtigde zijn deze voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de student en de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname komt tot stand na aanmelding van de student via het inschrijvingsformulier https://www.designessentials.nl/inschrijvingsformulierbnh en na het intake gesprek met de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname. De Design Essentials Natural Hair Academy Suriname behoud zich het recht voor om een student te weigeren.

Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student hiervan per email een bevestiging.

Bij een inschrijving voor de Basisopleiding Design Essentials Natural Hair Stylist Suriname is een voorschot van $175 (klassikale les) of $ 185 (privé les) verschuldigd. 

3.2 De student verplicht zicht tot het volgen van alle tot de betreffende cursus/opleiding/workshop/ vervolgopleiding/training behorende lessen.

3.3: Certificering of diplomering vindt alleen plaats wanneer de student alle onderdelen met een voldoende heeft afgerond en nadat het volledige opleidingsgeld door de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname is ontvangen.

3.4 Voor workshops is het voldoende om de betaling te verrichten zodat er een overeenkomst ontstaat met Design Essentials Natural Hair Academy Suriname. Het intakegesprek is van toepassing op degenen die zich aanmelden voor de opleiding tot Natural Hair Stylist.

3.5 De met de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname gesloten overeenkomst leidt voor de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

ARTIKEL 4 – Betaling

4.1 Na ontvangst van de aanmelding via het online inschrijvingsformulier door de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname en na het intake gesprek met positief resultaat te hebben doorlopen is de student het gehele opleidingsgeld aan de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname. Indien er sprake is van termijnbetaling blijven bedragen opeisbaar.

4.2 Het opleidingsgeld, waarin het materialenpakket en het toolpakket zit begrepen, dient tijdig bij de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname binnen te zijn, voor de vervaldatum vermeld op de factuur.

4.3 Wanneer de gelden niet, niet tijdig of niet volledig worden voldaan, is de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname gerechtigd ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de student in rekening te brengen. Design Essentials Natural Hair Academy Suriname behoudt zich het recht om de student de toegang tot de lessen te weigeren indien de gelden (het opleidingsgeld en het geld voor het materialen pakket) niet zijn voldaan. Bij ernstige wanbetaling, waarbij na meerdere verzoeken van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname geen betaling is ontvangen, kan de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname besluiten om de student uit te schrijven. De betalingsverplichting is hiermee niet opgeschort. De Design Essentials Natural Hair Academy Suriname kan besluiten om een incassobureau in te schakelen om het opleidingsgeld te innen.

ARTIKEL 5– Annulering door student

Bij annulering van een overeenkomst tussen de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname en de student gelden de volgende annuleringsregels.

5.1 Een annulering van een inschrijving dient schriftelijk te worden gedaan naar het emailadres naturalhairacademy@designessentials.nl t.a.v. de directeur. Als annuleringsdatum wordt de datum van binnenkomst via email aangehouden. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname.

5.2 De student kan tot 12 weken voor aanvang van de eerste lesdag de inschrijving kosteloos annuleren. Een aanbetaling wordt niet teruggestort. 

Bij annulering tussen 12 en 8 weken is een bedrag van 50 procent verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de opleiding is het gehele opleidingsgeld en geld van het materialen- pakket verschuldigd.

5.3 Er vindt geen restitutie van gelden plaats wanneer de student zonder opgaaf van redenen, niet bij de lessen verschijnt.

5.4 Annulering door ziekte of zwangerschap kan alleen op vertoon van een doktersverklaring. Design Essentials Natural Hair Academy Suriname biedt de mogelijkheid om de opleiding op een ander moment te voltooien, mogelijk tegen extra kosten. De betalingsverplichting aan de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname blijft bestaan.

5.5 Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats.

5.6 Design Essentials Natural Hair Academy Suriname is gerechtigd om de data van de opleidingen, vervolgopleidingen, cursussen, workshops en trainingen, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. De Basisopleiding kan in klassikale vorm pas van start gaan wanneer het minimum aantal inschrijvingen (drie) is bereikt. Een privé opleiding gaat van start op de datum die door beide partijen is afgesproken. 

ARTIKEL 6 – Ontbinding overeenkomst door Design Essentials Natural Hair Academy Suriname

6.1 De student dient zich te houden aan de geldende huisregels van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname. De Design Essentials Natural Hair Academy Suriname is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan wanneer de volgende huisregels en voorwaarden niet worden nageleefd. De student heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade.

Huisregels:

6.1.1 De student dient tijdig (maximaal 15 minuten) voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn.

6.1.2 Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de les is niet toegestaan.

6.1.3 Het is niet toegestaan om foto’s, geluidsopnames en video-opnames te maken van de lessen, het lesmateriaal en de locatie.

6.1.4 De student dient zijn of haar plek schoon en geordend achter te laten. 

6.1.5 Indien de student niet aanwezig kan zijn in geval van ziekte dient dat uiterlijk 90 minuten voor aanvang van de les te worden gemeld aan de directeur.

6.1.6 De student verplicht zich tot het maken van het huiswerk en dient voorbereid in de lessen te verschijnen.

6.1.7 Het gebruik van drugs en roken in het pand is niet toegestaan.

6.1.8 Diefstal is verboden. Van diefstal van lesmateriaal en eigendommen behorende tot de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname, medestudenten, docenten en de locatie wordt aangifte gedaan bij de politie. 

6.1.9 De student committeert zich om altijd schoon en verzorgd het pand van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname te betreden.

6.1.10 Studenten dienen respectvol met elkaar en de docenten om te gaan.

6.1.11 De cursist moet voldoen aan de presentieplicht. De cursist mag slechts 1 keer verzuimen met goede redenen. De cursist zal er zelf zorg voor dragen de gemiste theorie in te halen. Bij verzuim van een praktijkles zal de cursist in de gelegenheid worden gesteld de les 1 op 1 in te halen. Er zijn $99 kosten aan deze privéles verbonden die voor rekening van de cursist zijn.

6.2 Overmacht en onvoldoende aanmeldingen

De Design Essentials Natural Hair Academy Suriname is gerechtigd om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst bij sprake van overmacht, beëindiging van de locatie of onvoldoende aanmeldingen. De student heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade. Indien de opleiding niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde geld gerestitueerd.

6.3. Uitval van docenten

Indien een docent om welke reden dan ook een les niet kan verzorgen wordt de student hierover geïnformeerd. Indien mogelijk zorgt de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname voor vervanging. Indien onmogelijk krijgt de student de gelegenheid om de les op een ander moment in te halen. De student heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade.

ARTIKEL 7 – Modellen

7.1 De student zorgt tijdens de gehele opleiding op eigen kracht voor modellen. Wanneer dit de student niet lukt is de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname niet zonder meer verantwoordelijk hiervoor.

ARTIKEL 8 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendommen en verstrekte materiaal met betrekking tot de opleidingen, cursussen, workshops, trainingen en vervolgopleidingen behoren tot de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname. Niets hiervan mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname worden gekopieerd, verveelvoudigd, gefotografeerd of gereproduceerd, worden gedeeld met derden of openbaar worden gemaakt. Bij overtreding is de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname gerechtigd tot een direct opeisbare boete van $500 per dag voor zolang de overtreding duurt.

8.2 Al het werk dat door de student tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De Design Essentials Natural Hair Academy Suriname is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan op de locatie of voor verlies van eigendommen. 

9.2. De student kan geen rechten ontlenen aan drukfouten in het communicatiemateriaal van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname en wijzigingen.

ARTIKEL 10 – Geheimhouding

De student verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medestudenten en docenten tijdens de lessen ontvangen.

ARTIKEL 11- Klachten

Eventuele klachten over de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname dienen schriftelijk en onderbouwd aan de directeur kenbaar te worden gemaakt. Bij klachten over levering van diensten dient dit binnen 7 dagen na levering van de dienst/ start van de opleiding te geschieden. Bij gebreke hiervan wordt de student geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienst. Het indienen van een klacht ontslaat de student niet van zijn of haar betalingsverplichting.

ARTIKEL 12- Gegevens 

Gegevens van de student worden opgeslagen in het bestand van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname en worden niet zonder meer verstrekt aan derden. Dit geschiedt enkel wanneer het strikt noodzakelijk is voor het volledig kunnen uitvoeren van diensten door de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname. Bij wanbetaling heeft de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname het recht om een incassobureau in te schakelen. 

ARTIKEL 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen tenzij anders overeengekomen, ten allen tijde, worden gewijzigd door de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname. De student heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade.

ARTIKEL 14 – Overig

Op alle overeenkomsten tussen De Design Essentials Natural Hair Academy Suriname en de student is het Surinaams recht van toepassing.

Design Essentials Natural Hair Academy Suriname: Specialistische opleidingen natuurlijk glad, golvend, krullend & kroeshaar.

Door het invullen en verzenden van dit inschrijvingsformulier ga jij akkoord met de algemene voorwaarden en het reglement van Design Essentials Natural Hair Academy Suriname voor de Basisopleiding Design Essentials Natural

Scroll to Top
Scroll to Top